تعرفه حرفه ای
تحرفه اعتباری
تعرفه شب نت
تعرفه حجم اضافی